link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Ogólne warunki handlowe firmy CRESSTO Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne

  1. CRESSTO Sp. z o.o. (dalej sprzedawca) sprzedaje produkty i usługi kupującemu na podstawie warunków dostawy, cenowych i warunków płatności określonych w poniższych punktach; inne warunki handlowe mogą być określone wyłącznie po konsultacji z pisemną zgodą obu stron. Sprzedawca jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd rejonowy w Ostrawie , odd. C, wpis 3399 (REGON: 46578048) i jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Urządzie Skarbowym w Rožnově pod Radhoštěm (NIP: CZ46578048)
  2. Ekologia: Sprzedający zawarł umowę w sprawie wspólnego wykonania odbioru i odzysku odpadów z opakowań firmy EKO-KOM SA (nr klienta EK-F00027674) i oświadcza, że za wysłane opakowania zapłacił oplatę serwisową.
  3. Wszystkie produkty można bezpłatnie zwrócić do ekologicznej utylizacji.
 2. Oferty, cenniki

  1. Oferty i ceny sprzedawcy są ważne przez okres określony w ofercie, jednak nie dłużej niż trzy miesiące od daty wysyłania oferty klientowi. W wyjątkowych przypadkach ceny mogą być zmienione i w okresie ich ważności. Nasze ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu. Informacje zawarte w materiałach handlowych i technicznych mają charakter orientacyjny a kupujący nie może sie ich domagać. Jedymym stosowym dokumentem są wiążące pisemne oferty sprzedawcy.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu w celu poprawy jego wydajności bez pisemnego oznajmienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku materiałów handlowych i technicznych.
 3. Warunki dostawy

  1. Towar może być dostarczony na podstawie wiążącego zamówienia, które można złożyć następującym sposobem:
   • Osobiście w siedzibie firmy,
   • Pisemnie i wysłać pocztą na adres firmy CRESSTO Sp. Z o.o., Hasičská 2643, 756 61 Rožnov p.R.,
   • Telefonicznie pod nr telefonu +420 571 843 162, +420 571 845 338,
   • faxem pod nr +420 571 842 616,
   • elektronicznie na email firma@cressto.cz,
   • odesłaniem zamówienia ze strony internetowej, E-shopu www.cressto.cz
  2. Składając zamówienie Klient potwierdza akceptację tych warunków i ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem produktów firmy CRESSTO Sp. z o.o. w momencie przejęcia zamówienia przez firmę. Zamówienie musi zawierać dane identyfikacyjne klienta, dokładne oznaczenie produktu, ilości oraz podpis prawnego przedstawiciela firmy, ewentualnie upoważnionej osoby. Można również określić żądany sposób dodstawy oraz osobę kontaktową, w tym tel.kontakt w celu uszczegółowienia danych w zamówieniu.
  3. Na podstawie otrzymanego zamówienia firma CRESSTO Sp. z o.o. może wymagać potwierdzenie formularza zlecenia (zastępuje umowę zakupu), gdzie określi cenę, czas dostawy i warunki płatności.
  4. Czas dostawy leży w interesie sprzedawcy i zależy od potwierdzenia zlecenia. Zwykle produkt może być dostarczany bezpośrednio, w przypadku, że znajduje się na magazynie w wystarczającej ilości, w razie potrzeby produkcji wymaganych produktów w okresie maks. 3-4 tygodni (u przetworników niskich ciśnień do 8 tygodni), lub w innym ustalonym terminie.
  5. Jeśli uzgodniony termin dostawy nie będzie dotrzymany, sprzedawca ma prawo dostarczyć towar w innym rozsądnym terminie zastępczym i po upływie uzgodnionego terminu. Nowy termin sprzedawca uzgodni z nabywcą.
  6. Jeżeli termin dostawy nie jest dotrzymany ze względu na nabywcę (opóźnione przekazanie wszystkich załączników zamówienia, specyfikacji technicznych, późniejsza płatność faktury proforma, ewidencja należności przeterminowanych, itp.), sprzedawca jest uprawniony do ustalenia terminu zastępczego. W przypadku ewidencji zaległych płatności faktury z poprzednich dostaw nie będzie można zamówiony towar wysłać przed uzgodnieniem sposobu zapłacenia tych należności.
  7. Towar jest uważany za dostarczony po przekazaniu pierwszemu przewoźnikowi publicznemu, strony mogą również uzgodnić, że klient odbierze towar osobiście. Przewoźnik publiczny oznacza osobę fizyczną lub prawną, której głównym przedmiotem działalności jest obsługa transportu, spedycji lub poczty.
  8. W przypadku strajków, blokad (również i u dostawcy sprzedawcy) oraz innych przypadków siły wyższej nastąpi zwalnienie sprzedawcy z przyjętych zobowiązań podpisanych w umowie na czas ich trwania. Sprzedawca poinformuje kupującego o zaistniałej sytuacji.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych.
 4. Przeniesienie prawa własności zakupionych towarów

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru aż do momentu całkowitej zapłaty za ten towar, w tym również przypadku grzywny, odszkodowania, kary, itp.
  2. W przypadku niewywiązania się z płatności lub innego istotnego naruszenia zobowiązań przez kupującego, sprzedawca ma prawo do zwrotu towaru z prawem własności. Niniejszy ustęp dotyczy również częściowej płatności dostawy.
  3. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru przechodzi na stronę nabywcy w momencie dostawy, zgodnie z pkt 3.7
 5. Cena

  1. Fakturowane ceny są uzgodnione w umowie i są to ceny netto za dostawy z magazynu sprzedającego. Dla jednolitych ilości (do 50 sztuk jednego rodzaju i zamówienia) są określane przez aktualny cennik CRESSTO Sp. z o.o. U stałych partnerów handlowych przy regularnych lub większych zamówieniach można uzgodnić ceny indywidualne lub określić specjalny rabat. Stałym sprzedawcom naszych towarów zapewniamy po uzgodnieniiu 10% rabatu.
  2. Klient nie może się domagać żadnego z przedstawionych rabatów, o ich przyznaniu lub cofnięciu decyduje dział handlovy firmy.
  3. Koszty wysyłki (transportu, ewentualnie opłaty celne, opłaty transferowe) są fakturowane oddzielnie w wysokości ustalonej przez dostawcę danej usługi.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian cen i rabatów.
 6. Dodatek dot.ceny

  1. Cena uzgodniona w umowie może być przez sprzedawcę jednostronnie dodatkowo skorygowana w związku ze wzrostem kosztów produkcji z powodu wyższych cen materiałów od poddostawców w okresie od zawarcia umowy do dnia dostawy.
 7. Płatności

  1. Na fakturę sprzedajemy tylko stalým partnerom handlowym, którzy mają zawartą umowę oraz zapłacili wcześniejsze faktury w terminu. Towary mogą być dostarczone za pobraniem, płatność w gotówce lub po zapłaceniu faktury proforma w wysokości 100%.
  2. Płatność należy uregulować w terminie, zgodnie z §339 Kodeksu handlowego, tj. kwota musí być dostępna na koncie sprzedawcy nie później niż termin płatności.
  3. Faktury wystawiane są z terminem płatności do 10 dni; na wniosek nabywcy oraz po uzgodnieniu może wystawić fakturę z terminem płatności 30 dni (opłata 1% z ceny) lub 60 dni (opłata 3% z ceny).
  4. Dostawy zagraniczne są na żądanie fakturowane w EUR przeliczone kursem banku KB "waluty obce - kupno" w dzień wystawienia faktury.
  5. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana zgodnie z pkt 2.7, sprzedawca ma prawo żądać karę pieniężną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Kara ta jest fakturowana z 10-dniowym terminem płatności i jest jest uważana jako każde inne roszczenie wynikające z treści niniejszych warunków. Dokonywanie płatności może być preferencyjnie uznane za zapłatę grzywien i kar z wcześniejszych transakcji handlowych.
  6. Jeżeli towary są dostarczane w kilku paczkach (zob. pkt 3.9), sprzedający ma prawo do fakturacji częściowej.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do określenia zaliczki lub zapłaty z góry
 8. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Sprzedawca odpowiada za zwykle przewidywalne szkody, które są spowodowane przez niego lub powierzonymi przez niego osobami trzecimi. Wszelkie inne roszczenia kupującego (np. utrata zysków lub związane z tym straty) są wyłączone.
  2. Wszystkie produkty muszą być używane tak, aby poprzez wprowadzenie do użytku nieświadomym lub świadomym zaniedbaniem w żaden sposób nie mogły być niebezpieczne dla osob lub mienia.
  3. Warunkiem zastosowania kompensacji szkody jest udowodnienie wykorzystania produktów zgodnie z zaleceniami producenta oraz minimalizowanie szkody przez wszystkie dostępnych środki.
  4. Wszystkie dostawy są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Czeskiej. Na określone towary była wydana dekleracja zgodności ES zgodnie z ustawą nr 22/1997 Sb.
  5. Sprzedawca oświadcza, że zafakturowane produkty, z wyjątkiem wyraźnie wskazanego pochodzenia mają pochodzenie preferencyjne z Republiki Czeskiej.
 9. Reklamacja

  1. Wady dostarczonych towarów można reklamować w okresie gwarancji określonym w karcie gwarancyjnej lub na innym dowodzie zakupu. Jeśli nie jest inaczej określone, tak okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy, zgodnie z definicją w pkt 3.7 .. Gwarancja na oprogramowanie odnosi się do czytelności nośnika danych i okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. W tym okresie, kupujący może dochodzić swoich roszczeń z tytułu wad wynikających z użytkowania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, reklamacja musi być wykonywane w formie pisemnej natychmiast po jej wykryciu.
  2. Reklamację co do komletności lub uszkodzenia dostawy można zgłaszać do 7 dni od przyjęcia towaru.
  3. Uznanie reklamacji zależy od znalezienia wady przy jej identyfikacji przeprowadzonej przez sprzedającego w jego miejscu pracy.
  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sprzedający ma prawo do wymiany towaru, naprawy lub wymiany na inny odpowiednik.
  5. Jeśli sprzedający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań na mocy pkt 9.3 w rozsądnym terminie, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub zażądać obniżenia ceny zakupu.
  6. Kupujący traci prawo wymiany, jeśli towar nie został odebrany w wersji standardowej (dostosowanie i konfiguracja na zlecenie wg specyfikacji w zamówieniu)..
  7. Reklamacje mogą być zastosowane jedynie do poszczególnych części dostawy tak, jak określono w dokumencie sprzedaży; reklamacje całej dostawy z powodu wad w jednym z komponentów jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  8. Jeśli sprzedający stwierdził, że reklamowany przedmiot jest bez wad, kupujący może zostać obciążony kosztami związanymi z ich badania; Opłata podstawowa w tym przypadku wynosi 350, - CZK /szt. Kupujący ma prawo do udowodnienia, że faktyczne koszty były niższe niż pobierane.
  9. Towary reklamowane nabywca jest zobowiązany do dostarczenia ich na adres sprzedawcy.Koszt transportu towaru do sprzedawcy ponosi nabywca.Przesyłka musi zawierać pisemny opis, specyfikację wad.
  10. O ile nie podano w poprzednich punktach warunki gwarancji, warunki reklamacji oraz możliwość zwrotu towarów podlega odpowiednim sekcjom Kodeksu handlowego i cywilnego.
 10. Naprawa po okresie gwarancji

  1. Sprzedawca zapewnia pogwarancyjny serwis w cenach zawartych w umowie.
  2. Na życzenie kupującego może być wykonana ekspertyza przed serwisem, koszty tej czynności ponoszone są przez kupującego.
 11. Przepisy szczególne

  1. W przypadku anulowania potwierdzonego zamówie ia przez kupującego, sprzedawca ma prawo do obciążenia kupującego za poniesione szkody, tj.. poniesione koszty i utrata zysku, podstawowa opłata w tym przypadku wynosi 20% ostatecznej ceny produktu.
  2. Jeżeli nabywca nie dotrzyma warunków płatności w ramach powyższych punktów, Sprzedawca ma prawo do zawieszenia kolejnych dostaw aż do dokonania płatności zobowiązań płatniczych.
  3. Jeżeli kupujący nie zapłaci swoich zobowiązań z poprzednich transakcji w ciągu 2 miesięcy od daty zawieszenia, zgodnie z pkt 11.2, Sprzedawca ma prawo od zawieszonej dostawy jednostronnie odstąpić i obciążyć Kupującego za szkody, tzn. Poniesione koszty i strata zysku, podstawowa opłata w tym przypadku wynosi 20% ostatecznej ceny produktu
  4. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych "Ogólnych warunków handlowych ..." będzie uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne, taka nielegalność, nieważność lub niewykonalność nie wpływa na inne postanowienia niniejszych warunków. Wszelkie nielegalne, nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione nowymi, które będą najbardziej zbliżone pierwotnemu znaczeniu i celu.
  5. Sprzedawca jest uprawniony do wskazania ogólnych informacji technicznych na temat przypadku handlowego, w tym podstawowe informacje identyfikacyjne nabywcy w liście referencyjnym i w podobnych materiałach.
 12. Podsumowanie

  1. Niniejsze „Ogólne warunki handlowe ...“ wchodzą w życie z dniem 1.3.2007 i całkowicie zastępują dotychczasowe warunki.
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa strony | Portfolio |